ಚೆನ್ನೈ- ಮೈಸೂರು ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರೈಲು

ಚೆನ್ನೈ- ಮೈಸೂರು ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ ಚೆನ್ನೈ- ಮೈಸೂರು ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ ದಕ್ಷಿಣ ವಯಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರೈಲು ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.…

error: Content is protected !!