ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲದೆ ಇರುವರೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ:ಸಿಐಟಿಯು ಪ್ರತಿಭಟನೆ.

ತುಮಕೂರು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಣದಾಸೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲದೆ ಇರುವರೆಗೆ…

error: Content is protected !!